Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
1407/11/2019THTTQĐ BCĐ phong, chong TL 19-20 Tải về
1307/11/2019THTTKẾ HOẠCH Phòng, chống thuốc lá năm học 2019 - 2020 Tải về
1202/01/2020THTTV. v gia hạn thẻ BHYT từ ngày 01.01.2020 Tải về
1102/01/2020THTTTHANH LAP TO IN SAO DE THI HKI 19-20 Tải về
1002/01/2020THTTQĐ TỔ TƯ VÂN TLHĐ Tải về
916/12/2019THTTQD thanh lap tổ duyệt de thi HKI 19-20 Tải về
813/12/2019THTTQD thanh lap giam sat thi HKI 19-20 Tải về
715/12/2019THTTQD ra đề thi, coi thi HKI 19-20 Tải về
620/12/2019THTTQD ra đề thi, coi thi HKI 19-20 Tải về
509/12/2019THTTKH 223-UBND Tải về
402/01/2020THTTkế_hoạch_cao_điểm_chống_buôn_lậu__gian_lận_thương_mại_2020 Tải về
309/12/2019THTTHUONG_DAN_KIEM_TRA__GIAM_SAT_CUA_CONG_DOAN Tải về
212/12/2019THTTCông văn định hướng tuyên truyền tháng 12.2019 Tải về
113/11/2019THTTTổ_chức_Điều_tra_cơ_sở_hành_chính_năm_2021 Tải về
THTTQD_cua_BNV_ve_DTCSHC_2021 Tải về
Trường THTT Tân Hưng1350_CV_PGDĐT năm_2019 Tải về
THTT Tân Hưng20180511134937_Xử_lý_đơn_thư_trên_địa_bàn_tỉnh.doc.signed Tải về
THTT Tân Hưng20101111095428 Tải về
491_SY_PGDDT_14052018_Vv_trien_khaio_thi_hanh_Luat_tiep_can_thong_tin Tải về
THTT Tân Hưng488_SY_PG488_SY_PGDĐT_14052018_Vv_trien_khai_Thang_hanhdong_vi_nguoi_cao_tuoi_nam_2018DĐT_14052018_Vv_trien_khai_Thang_hanhdong_vi_nguoi_cao_tuoi_nam_2018 Tải về
THTT Tân Hưng490_SY_PGDĐT_14052018_KH_thuc_hien_cac_De_an_ve_PBGDPL_do_Phong_Tu_phap_chu_tri_thuc_hien Tải về
THTT Tân Hưng489_SY_PGDĐT_14052018_Vv_huong_dan_viec_xu_ly_don_thu_va_giai_quyet_khieu_nai_tocao_kien_nghi_phan_anh_cua_cong_dan Tải về
TTHT Tân HưngTài_liệu_tuyên_truyền Tải về
TTHT Tân HưngKH_tuyên_truyền_công_tác_CCHC_2018_1 Tải về
TTHT Tân Hưng20180420152452_43_TB Tải về
TTHT Tân Hưng20180419161813_69_KH_UBND_19042018_1 Tải về
THTT Tân Hưng20180417170630_KH_1008_CumGiaCam Tải về
TTHT Tân Hưng20180417170630_KH_1007_LoMomLongMong Tải về
TTHT Tân HƯng20180417170630_KH_1006_HeoTaiXanh Tải về
THTT Tân Hưng20180417170630_KH_993_PC_Benh_DV_TrenCan Tải về
TTHT Tân Hưng20180417170630_KH_991_KhuTrung_TieuDoc_ Tải về
TTHT Tân Hưng20180417170630_CV_TuyenTruyen_PC_DichBenh_Theo_KC_Nganh_Agri.doc.signed Tải về
20180417170630_926_20180410135244_XONG__PHU_LUC_DAI_02.04.2018 Tải về
THTT Tân Hưng20180417170630_926_20180410135244_KE_HOACH_DAI_02.04.2018.doc.signed Tải về
THTT Tân Hưng88_PVHTT_20042018_ve_viec_tuyen_truyen_Ngay_Sach_Viet_Nam Tải về
TTHTT Tân HưngVan_dong_hoc_sinh_tiep_tuc_hoc_Pho_thong_và_hoc_nghe_2018.doc.signed Tải về
TTHTT Tân HưngThông báo chiêu sinh Ladec 2018 Tải về
TTHTT Tân HưngHướng_dẫn_treo_quốc_kỳ Tải về
TTHTT Tân HưngHỒ SƠ CHUYỂN TRONG HUYỆN 2018 Tải về
TTHTT Tân Hưng20180322112036_Ngaynuoc_Khituong_2018.docx.signed Tải về
TTHTT Tân Hưng20180322112036_Ngaynuoc_Khituong_2018 Tải về
TTHTT Tân Hưng2720_Huong_dan_giai_quyet_ho_so_chuyen_cong_tac_vien_chuc Tải về
TTHTT Tân Hưng284_SY_PGDĐT_21032018_Vv_thong_bao_chieu_sinh_lopboi_duong_tieu_chuan_chuac_danh_nghe_nghiep_GV_anm_2018 Tải về
TTHTT Tân Hưng248_UBND_KT_22032018 Tải về
TTHTT Tân Hưng155_TTr_PGDĐT_05022018_Ve_viec_huy_dong_hoc_sinh_TNTHCS_tiep_tuc_hoc_PT__GDTX__TCCN__hoc_nghe_NH_2018_2019_va_nhung_nam_tiep_theo Tải về
TTHTT Tân Hưng233_SYCV_PGDĐT_08032018_Thong_bao_dang_ki_tham_gia_lop_boi_duong_nghiep_vu_van_thu_luu_tru Tải về
TTHTT Tân Hưng226_KH_PGDĐT_06032018_Vv_tuyen_truyen_pho_bien_giao_duc_chinh_sach_phap_luat_ve_binh_dang_gioi_nam_2018 Tải về
TTHTT Tân Hưng206_KHPGDĐT_02032018_KH_tham_gia_lop_boi_duong_nghiep_vu_van_thu_luu_tru Tải về
TTHTT Tân Hưng 36_KH_UBND_07032018 Tải về
TTHT Tân Hưng12 Tải về
THTT Tân Hưng_chuan_muc_dao_duc_nha_giao_trong_qua_trinh_thuc_hien_nhiem_vu Tải về
THTT Tân HưngCV CHUAN BI DON DOAN KIEM TRA CM (1) Tải về
THTT Tân HưngCV CHUAN BI DON DOAN KIEM TRA CM Tải về
THTT Tân HưngKH 22 PHU DAO HS YEU HKII 2017-2018 Tải về
THTT Tân HưngVv_du_hop_trien_khai_KH__QC_va_boc_tham_HKPD_cap_huyen_2018 Tải về
THTT Tân HưngThong_bao_chieu_sinh_cac_lop_boi_duong_va_thi_ap_chung_chi_chuan_CNTT_va_tieng_anh_B Tải về
THTT Tân Hưngthi_Nhung_tam_guong_tam_huyet__sang_tao_hoc_theo_loi_Bac_nam_hoc_2017_2018 Tải về
THTT Tân Hưngscan0010(1) Tải về
THTT Tân Hưngkiêm 39inh6 Tải về
THTT Tân Hưngchuye6n3 công tác viên chức ngành GD2018 Tải về
THTT Tân Hưng20180228205802_1425_VPCP_KSTT_08022018 Tải về
THTT Tân Hưng20180228205802_646_UBND_KSTTHC_21022018 Tải về
THTT Tân Hưng20180228205802_513_UBND_KGVX_02022018 Tải về
THTT Tân Hưng20180228205802_227_STTTT_BCVT__trien_khai_chi_dao_cua_UBND_tinh_ve_thuc_hien_Quyet_dinh_45.doc.signed Tải về
THTT Tân Hưng20180228205802_227_STTTT_BCVT__trien_khai_chi_dao_cua_UBND_tinh_ve_thuc_hien_Quyet_dinh_45 Tải về
THTT Tân Hưng20180228205802_216_BTTTT_BC_25012018 Tải về
THTT Tân Hưng1660_48-2011-TT[1] Tải về
THTT Tân Hưng172_KH_PGDĐT_21022018_Vv_Tiep_tuc_trien_khai_thuc_hien_De_an_Nang_cao_chat_luong_cong_tac_PBGDPL_trong_nha_truong_2018 Tải về
THTT Tân Hưng_huong_dan_thuc_hien_chi_thi_so_18_CT_TTg_ngay_16052017 Tải về
THTT Tân Hưng_Ctr_Thuc_hien_cong_tac_GDDT_nam_2018 Tải về